સાધનો

NC વિધાનસભાની વર્કશોપ

1

XKA2840 160 મોટી CNC નિયત બીમ પીપડાં રાખવાની ઘોડી કંટાળાજનક અને પીસવાની મશીન ચળવળ ×

2

TK6920 / TK6926 CNC બોરિંગ અને પીસવાની મશીન

3

DVT 630 × 50/100 CNC ડબલ સ્તંભ ઊભી કાષ્ઠ

4WhatsApp Online Chat !