បរិក្ខារ

សិក្ខាសាលារដ្ឋសភា NC

1

XKA2840 ×ចលនាម៉ាស៊ីនគួរឱ្យធុញនិងកិនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC gantry ធ្នឹមធំ 160 ថេរ

2

TK6920 / TK6926 អផ្សុកម្យ៉ាងវិញទៀត CNC និងកិនម៉ាស៊ីន

3

630 × 50/100 DVT ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC រនាបបញ្ឈរជួរឈរពីរដង

4WhatsApp Online Chat !