ഉപകരണം

എൻ.സി നിയമസഭാ ശില്പശാല

1

× 160 വലിയ എസ്എല് നിശ്ചിത ബീം ഗംത്ര്യ് ബോറടിപ്പിക്കുന്ന മില്ലിന്ഗ് മെഷീൻ പ്രസ്ഥാനം ക്സക൨൮൪൦

2

ത്ക്൬൯൨൦ / ത്ക്൬൯൨൬ എസ്എല് ബോറടിപ്പിക്കുന്ന മില്ലിന്ഗ് മെഷീൻ

3

ദ്വ്ത് 630 × 50/100 എസ്എല് ഇരട്ട നിര ലംബമായ വെയര്

4WhatsApp Online Chat !