تجهیزات

NC شورا ورکشاپ

1

XKA2840 × 160 لوی CNC ثابت لازیاد gantry خلک ستړي او سيلوګانو له ماشین غورځنګ

2

TK6920 / TK6926 CNC خلک ستړي او ژرند ماشین

3

DVT 630 × 50/100 CNC دوه کالم عمودي (lathe)

4WhatsApp Online Chat !