උපකරණ

එන්.සී. සභාව වැඩමුළුව

1

× 160 විශාල සඳහා CNC ස්ථාවර කදම්භ ගැන්ට්රි කම්මැලි හා ඇඹරුම් යන්ත්රය ව්යාපාරය XKA2840

2

TK6920 / TK6926 සඳහා CNC නීරස හා ඉරීම යන්ත්රය

3

Dvt 630 × 50/100 සඳහා CNC ද්විත්ව තීරු සිරස් ලියවන

4WhatsApp Online Chat !